ความเชื่อและศาสนาของชนเผ่าแอฟริกา

January 23, 2018 admin 0

ด้วยความที่ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเป็นอันดับสองของโลก จึงทำให้มีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์ ส่งผลต่อเรื่องของความนับถือในศาสนาที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มศาสนาที่ไม่ได้มีอยู่แต่เดิม เช่น ศาสนาคริสต์ อิสลาม ยิว และฮินดู กลุ่มศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิม ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงกลุ่มศาสนาที่มีอยู่เดิม โดยแต่ละชนเผ่าจะนับถือในเรื่องของสิ่งต่างๆ ดังนี้ เชื่อในพระเจ้าว่าสูงสุด ตามความเชื่อได้ระบุไว้ว่าเทพเจ้าของแต่ละท้องถิ่นจะอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองศ์ทรงเป็นทุกสิ่งมีอำนาจสูงสุดสามารถที่จะให้กำเนิดโลกและสรรพสิ่งทั้งหมดได้ ซึ่งในความเข้าใจลักษณะเช่นนี้ก็จะพบได้ในตำนานธรรมของพวกโยรูบา (Yoruba) เป็นชนพื้นเมือง กลุ่มหนึ่งในแอฟริกา เชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณ […]