africa_girl

เด็กหญิงและประเพณีในแอฟริกา

December 14, 2016 admin 0

เด็กสาวในแอฟริกา ไม่ได้รักสวยรักงามมากเท่าไหร่นักเพราะไม่สามารถที่จะหาสิ่งของที่นำมาเพื่อนำมาเสริมสวยได้ ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมก็จะเดินตามพ่อแม่เพื่อเรียนรู้การเอาตัวรอด ในดินแดนยากไร้ซะมากกว่าพออายุถึงวัยแล้ว ก็จะถูกส่งตัวแต่งงานกับครบครัวใหม่ และต้องทำมากากิน เพื่อให้ครอบครัวสามารถมีชีวิตรอดและด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีจึง ทำให้คนในทวีปนี้มีลูกน้อยกว่าทวีปอื่นๆ ส่งผลให้ประชากรมีน้อยตามไปด้วย                            

children_African

เด็กท้องถิ่น

December 14, 2016 admin 0

ด้านการศึกษาของเด็กทวีปนี้ก็ค่อนข้างจะน้อย เพราะความเจริญที่เข้าถึงน้องการศึกษาจึงน้อยตาม และ เป็นสิ่งที่ผู้คนในแถบนี้ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย เพราะ สิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือ การเอาชีวิตรอดโดย การออกหาหารหารและ สิ่งของเพื่อเอามาสร้างผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการหาไม้เพื่อมาทำบ้านเรือน และการล่าสัตว์ โดยส่วนใหญ่ สิ่งที่นำมาใช้คือของใกล้ตัวที่ห่าได้ตามท้องถิ่นเท่านั้น ร่างกายส่วนใหญ่จึงมีรูปร่างที่ผอมเพราะสารอาหารที่หาได้นั้นไม่พียงพอ รวมถึงของใช้ต่างๆ ใน การดำรงชีวิตด้วย    

africa

ภูมิประเทศ

December 14, 2016 admin 0

    ลักษณะภูมิอากาศ แอฟริกา เป็นทวีปที่มีภูมิอากาศที่หลากหลาย สิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการปรับตัว มนุษย์เราก็เช่นกัน จึงเป็นทวีปที่ยากจนที่สุดเพราะ อากาศที่ร้อนชื้น ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นคนท้องถิ่น และไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ส่วนมากผู้ที่นิยมเข้าสู่ดินแดนยากไร้คือ ทีมสำรวจต่างๆ ที่หาข้อมูลเพื่อการศึกษาระบบนิเวศวิยาของแอฟริกาครับ  

puanying

มูลนิธิเพื่อนหญิง

December 13, 2016 admin 0

มูลนิธิเพื่อนหญิง ก่อตั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กหญิงจากการคุกครามทางเพศ และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผุ้ที่ทำความผิดอยากยุติธรรม เพราะในทุกวันนี้มีคดีเกี่ยวกับการทำร้ายผู้หญิงมากขึ้นบางครั้งเกินเลยถึงกับเสียชีวิต จึงควรมีการช่วยเหลือและหล่งที่เจ้งเพื่อจะได้มีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที