ยูนิเซฟ – บริจาคเพื่อช่วยเหลือแอฟริกา

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

unicef

children's_World
disabled_child
puanying
google_youtube
advertise

unicef

เป็นโครงการที่ ยูนิเซฟจัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน ทั่วโลก ทุกทวีป เพือให้คุณภาพของเด็กเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แอฟริกาก็เช่นกันโดยการหากองทุนเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์และอาหารการกินผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งผุ้ที่ต้องการบริจากและ ผู้รับบริจากเองก็มารับของบริจากอย่างทั่วถึง ถือเป็นโครงการที่ดี น่าสนับสนุนเพื่อช่วยเลหือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก

555555 nurse_aficaanja-ringgren